Missie & Visie

Missie 

De Gerardusschool biedt kwalitatief goed onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar in een warme, inspirerende, groene omgeving. We trachten voortdurend de talenten van kinderen te ontdekken en ontwikkelen. Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de kinderen leren omgaan met elkaar en met volwassenen. 

Visie

Voor de optimale ontwikkeling van kinderen is een schoolklimaat met een veilige en prettige sfeer onontbeerlijk. Hierbij is het belangrijk om duidelijkheid en structuur te bieden. Zo zorgen wij er voor dat kinderen zich vrij kunnen voelen om al hun talenten te ontwikkelen. Deze basis is terug te vinden in alle elementen van onze visie, te weten: de onderwijskundige, de pedagogische en de levensbeschouwelijke visie. Deze elementen worden verderop toegelicht.

De Gerardusschool zorgt ervoor dat kinderen het optimale uit hun mogelijkheden halen. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop kinderen met zichzelf en anderen omgaan. We vinden het hierbij dan ook belangrijk dat ouders, als partners in opvoeding, kunnen meedenken en meedoen en in sommige gevallen mee kunnen beslissen. Daarbij is het van belang om duidelijk te zijn in onze wederzijdse communicatie. 

Schoolplan neem contact met ons op