Wet op Privacy

Ook op de Gerardusschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit wordt vastgelegd in het privacyreglement van Prodas, te vinden op de website www.prodas.nl (Over Prodas – Privacy).
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ESIS. De vorderingen van de leerlingen worden daarin ook vastgelegd. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat de Gerardusschool onderdeel uitmaakt van het bevoegd gezag van Prodas, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.

Wij maken gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor zijn soms persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Die toestemming wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met Piet van Oosterhout.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daarvoor vooraf toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

De AVG vraagt van Stichting Prodas en haar scholen haar IBP taken goed uit te voeren. De IBP uitvoering ligt in handen van domeinverantwoordelijken. Eindverantwoordelijk voor de stichting is de Prodasbestuurder en op schoolniveau de directeur. Schoolbesturen zijn verplicht een toezichthoudende Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Bij Stichting Prodas is dat Frans van Geesink. Naast de toezichthoudende taak geeft hij ook advies. Voor vragen en of opmerkingen is de FG te bereiken via emailadres fg-privacy@prodas.nl .

Toestemming

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij Piet van Oosterhout.