Passend onderwijs

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal in de vier jaar vast welke ondersteuning de scholen kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de scholen hebben voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het ondersteuningsprofiel op. De medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school.
 
Op basis van het profiel inventariseert iedere school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids en eventueel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.
 
Binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs zijn alle schoolbesturen uit een regio vertegenwoordigd. Het doel van zo’n samenwerkingsverband is om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis, in een reguliere school deze plaats te laten plaatsvinden. Het Samenwerkingsverband legt alle profielen van de scholen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod in de regio kan realiseren.
Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer- en minderbegaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.
 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Helmond-Peelland. Binnen dit samenwerkingsverband is de grens tussen basisondersteuning en extra-ondersteuning gelegd bij de verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs
Dit schoolondersteuningsprofiel bestaat uit twee delen en beschrijft:

Het minimumniveau van zorg
Een overzicht van de expertises en voorzieningen.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland Schoolondersteuningsprofiel